Back to All Events

Camouflaged Rainbow

  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Pathumwan Intersecction (map)

นักออกแบบกราฟิก “สรรเสริญ เหรียญทอง” หรือ “Zooddooz” จะมาสร้างผลงาน Pixel Art เพื่อสะท้อนความหลากหลายและการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ผลงานยังสะท้อนสถานการณ์ที่ LGBT ในหลายประเทศไม่สามารถแสดงออกความเป็นตัวตนทางเพศ ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย การกีดกัน กระทั่งการตีตราตนเองในกลุ่มเยาวชน (Self-Stigma) มาดู Zooddooz สร้างผลงานชิ้นนี้ได้ที่ลานหน้าหอศิลป์ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป อย่าลังเลที่จะเข้ามาช่วยศิลปินสร้างผลงานชิ้นนี้!