แถลงการณ์จากองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย เกี่ยวกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ปี 2015

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (17 พฤษภาคม) ปี 2015 องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตระหนักดีถึงความก้าวหน้าที่สาคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (LGBTI)

ในปี 2554 ประเทศไทยลงคะแนนเสียงให้มติสหประชาชาติเรื่องการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ความก้าวหน้าเชิงนโยบายเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในปี 2550 ได้ทาให้มีความสนใจเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับคนข้ามเพศ ในประเทศไทยกว้างขวางยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าเหล่านี้ยอมรับและรับรองว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะทุกด้าน และมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งยวดสาหรับคนรุ่นเยาว์

ประเทศไทยกาลังอภิปรายการประกาศและการรับรองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในรัฐธรรมนูญ และมีโอกาสเป็นผู้นาในเอเชียในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมในการแต่งงานสาหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจานวนมากในประเทศไทยยังต้องเผชิญการตีตราในสังคม คนเหล่านี้ถูกมองข้ามเมื่อพยายามหางาน และถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และครอบครัว ความท้าทายเหล่านี้บีบบังคับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และลดทอนโอกาสสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาเป็นอิสระและมีความเท่าเทียมในสิทธิและศักดิ์ศรี ในวันนี้ และตลอดไป องค์การสหประชาชาติขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยในความพยายามต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะมีอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศแบบใด