Back to All Events

เข้าใจคนรักสองเพศในบริบทสังคมไทย

  • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 1 Pathumwan Intersection (map)

ท่ามกลางความรู้ความเข้าใจที่มีต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย คนรักสองเพศ (Bisexual) ยังถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ถูกเอ่ยถึงและถูกมองไม่เห็นตัวตน จนเกิดความเข้าใจผิด อคติ และภาพจำในเชิงลบต่อกลุ่มคนเหล่านี้ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "เข้าใจคนรักสองเพศในบริบทสังคมไทย" มุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้จักอัตลักษณ์ วิถีทางเพศ และการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลติดต่อ: อีเมล์ bukuthailand@gmail.com , โทร: 085489-6469

Earlier Event: May 12
Camouflaged Rainbow
Later Event: May 13
Are You #PrEPared Enough?