รายชื่อเพื่อติดต่อสัมภาษณ์สำหรับสื่อมวลชน:

โฆษกจากองค์กรชุมชนความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานครต่อไปนี้สามารถให้สัมภาษณ์เป็น ภาษาไทย


องค์กรยูเนสโก กรุงเทพ

คุณเปรมปรีดา ปราโมทย์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเอชไอวีประจำประเทศไทย

อีเมลล์ p.pramoj@unesco.org

โทรศัพท์ 081 8249063

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ สุขภาพและสิทธิของคนข้ามเพศ, ระบบการศึกษาในประเทศไทย และของเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ, ประเด็นด้านการศึกษาโดยภาพรวม

ประวัติโดยย่อ คุณเปรมปรีดาเป็นแกนนำหลักคนหนึ่งในทีมผู้จัดงาน IDAHOT ในประเทศไทย และเป็นนักกิจกรรมสำหรับชุมชนคนข้ามเพศในประเทศไทยที่สำคัญ เป็นแกนนำกระบวนการด้านสิทธิขององค์การยูเนสโกในเรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

นายดนัย ลินจงรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 085 139 3688

อีเมลล์ danai@rsat.info

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ เอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายรักชาย และสาวประเภทสอง, คลินิกชุมชน, การยุติความรุนแรงในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ, ประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ: กฎหมายคู่ชีวิต, ระบบการทางกฎหมาย ฯลฯ, สิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ, ประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ประวัติโดยย่อ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการดำเนินงานเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมากที่สุด ปัจจุบันสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยมีโครงการเฉพาะสำหรับกลุ่ม ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ และสุขภาพของหญิงรักหญิง และสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความ หลากหลายทางเพศ


กลุ่มอัญจารี

คุณอัญชนา แตง

ตำแหน่ง ผู้ร่วมก่อตั้ง

อีเมลล์ anjaree@gmail.com; anjana42@gmail.com

โทรศัพท์ 086 994 9525

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหญิงรักหญิงและหญิงรักสองเพศ: กฎหมายคู่ชีวิต และระบบกฎหมาย, สิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ, ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหญิงรักหญิง

ประวัติโดยย่อ กลุ่มอัญจารีเป็นหนึ่งในกลุ่มสิทธิของหญิงรักหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยทางกลุ่มเริ่มรวมตัวกันเมื่อปี 2529 โดยพื้นฐานของกลุ่มอัญจารีมาจากการเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิเรื่องเพศในผู้หญิง

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 081 626 6538

อีเมลล์ surangjanyam@yahoo.com

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ ประเด็นด้านสุขภาพ กฎหมาย แรงงาน และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับพนักงานบริการทางเพศ (พนักงานบริการชาย หญิง และคนข้ามเพศ)

ประวัติโดยย่อ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หรือ SWING ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็น อยู่ที่ดีของชุมชนพนักงานบริการ โดยใช้กรอบการดำเนินงานทางด้านสิทธิมนุษยชน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้โดยแกนนำ มูลนิธิสวิงมีพื้นที่ศูนย์ชุมชน และสำนักงานในเขตพื้นที่สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร  (พัฒน์พงศ์), เกาะสมุย และพัทยา (ถนนคนเดิน  Walking Street)


องค์กรบางกอกเรนโบว์ / มูลนิธิเอชไอวี เอเชีย

คุณนิกร ฉิมคง

ตำแหน่ง ประธานองค์กร

โทรศัพท์ 089 039 1918

อีเมลล์ bangkokrainbow@yahoo.com

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ โครงการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย

ประวัติโดยย่อ คุณนิกรเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรบางกอกเรนโบว์ ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนสนับสนุนสิทธิของ ชายรักชาย และสาวประเภทสอง ทั้งนี้ก็ยังเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิเอชไอวี เอเชีย ซึ่งมุ่งให้บริการกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเชื่อมโยงระหว่าง ชุมชนกับบริการด้านสุขภาพ

กลุ่มโรงน้ำชา (ร่วมกันเพื่อความเท่าเทียม)

คุณจุมาพร แตงเกลี้ยง

ตำแหน่ง ตัวแทนกลุ่ม

โทรศัพท์ 081 445 0163

อีเมลล์ chumaporn.t@gmail.com

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ สิทธิของหญิงรักหญิงและหญิงรักสองเพศ, ประเด็นเชิงนโบยาย และสื่อ

ประวัติโดยย่อ กลุ่มโรงน้ำชาเน้นประเด็นสิทธิของหญิงรักหญิง และหญิงรักสองเพศในประเทศไทย โดยเน้นกลุ่มคนชายขอบ เช่น คนพิการ คนที่อยู่ในภาวะยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ

 


คุณเคธ ครั้งพิบูลย์

ตำแหน่ง สมาชิกคณะทำงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

โทรศัพท์ 089 5193229

อีเมลล์ kath.khangpiboon@gmail.com

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ สิทธิของกะเทย และการเลือกปฏิบัติในการจ้างบุคคลากรเข้าทำงาน

ประวัติโดยย่อ คุณเคธสามารถพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องอุปสรรคที่กะเทยไทยเผชิญในที่ทำงาน แม้ว่าจะผ่านการทดสอบทุกอย่างเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ ณ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร การสมัครงานของคุณเคธถูกปฏิเสธจากคณะกรรมการจัดจ้างบุคคลากร ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่คุณเคธเชื่อว่ามาจากเหตุผลที่เธอเป็นกะเทย

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

คุณเจษฎา แต้สมบัติ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานเครือข่าย

โทรศัพท์ 086 597 4636, 089 811 9452

อีเมลล์ jtnote@gmail.com

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ สิทธิและสุขภาพของกะเทย

ประวัติโดยย่อ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเป็นเครือข่ายระดับประเทศของกลุ่มคนที่ดำเนินงานเชิงนโยบาย ในประเด็นสิทธิของกะเทย

 

 


กลุ่ม Youth Voices Count

คุณปริญญ์ ลิ้มบำรุง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 094 835 1762

อีเมลล์ Philip@apcom.org

ประเด็นการให้สัมภาษณ์ การตีตราและเลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณสุข การตีตราในพื้นที่ชายแดน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ประวัติโดยย่อ กลุ่ม Youth Voices Count เป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และคนข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และส่งเสริมเชิงนโยบายในฐานะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ