แถลงการณ์ร่วมสำหรับงาน IDAHOT 2015

ภาคประชาสังคมร่วมกันขอให้คนไทย ลุกขึ้น พูดออกไป เป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยที่มีความหลากหลายทางเพศ

แม้ประเทศไทยจะเป็นที่เลื่องลือในฐานะตัวอย่างของการอดทนและเปิดกว้าง แต่การเลือกปฏิบัติ ความไม่เท่าเทียม และการกีดกันยังเป็นความจริงที่น่าหดหู่สำหรับคนอีกนับไม่ถ้วนที่เป็นหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (LGBTI) ที่อยู่ในประเทศไทย

เนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่กว่า 100 ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันยุติการละเมิดสิทธิของ LGBTI เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยเชื่อมปิดช่องว่างระหว่างคำลือกับความเป็นจริงดังกล่าว

ในงาน IDAHOT 2015 เราจะมาร่วมมือร่วมใจกัน “ย้ำความเท่าเทียมและเข้าใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดความรุนแรงเพราะความต่าง และ สร้างเยาวชนที่เป็นตัวเอง” 

โดยเรามีข้อเรียกร้องเพื่อการปฏิบัติที่เร่งด่วนในสามประเด็นหลักดังนี้

ความเท่าเทียม

แม้ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาก แต่ความคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของ LGBTI ในประเทศไทยเพื่อคงไว้ซึ่งความเท่าเทียมยังมีอยู่น้อย เราขอเสนอกระบวนการสู่ความเท่าเทียมดังต่อไปนี้

 • กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของประเทศไทยต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้รวมประเด็นเกี่ยวกับวิถีทางเพศ อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศภาวะ
 • นอกจากการรับรองสิทธิของคนข้ามเพศในการระบุความเป็นเพศของตนแล้ว ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศจำเป็นต้องยืนยันความเท่าเทียมกันในส่วนอื่นซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการบังคับด้วย ได้แก่ การศึกษาและการนับถือศาสนา
 • คนข้ามเพศควรได้เปลี่ยนคำนำหน้านามที่ระบุในเอกสารแสดงตนต่างๆ ได้
 • นโยบายด้านแรงงานของประเทศไทยต้องตอบสนองต่อการเลือกปฏิบัติและการกีดกันการเข้าทำงานที่กลุ่ม LGBTI ต้องเผชิญอยู่ในที่ทำงาน และยืนยันสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันที่มีเท่าเทียมกับคู่รักต่างเพศในการเข้าถึงบริการทางสังคม หลักประกันสำหรับคู่สมรส และผลประโยชน์อื่นๆ
 • นอกเหนือจากสิทธิในการแต่งงาน คนที่เป็น LGBTI ควรมีโอกาสที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นเช่นเดียวกับบุคคลที่รักเพศตรงข้าม โดยมีสิทธิดูแลบุตรและการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม รวมถึงมาตรการทางการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อส่งเสริมการยอมรับในกลุ่มของบุคคลที่มีครอบครัว

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มคน LGBTI

จากปัจจัยที่มากมายข้างต้น โดยหนึ่งในนั้นที่สำคัญคือการสร้างความเป็นชายขอบ ชุมชน LGBTI ในประเทศไทยจึงยังเป็นเหยื่อของการคุกคามทางร่างกายและจิตใจอย่างมีนัยยะสำคัญ เพื่อที่จะขจัดปัญหาดังกล่าว เราขอให้มีการลงมือปฏิบัติเพื่อจะนำมาซึ่ง

 • บริการทางสุขภาพและการให้การศึกษาที่ดียิ่งขึ้นเพื่อจัดการการส่งต่อเชื้อเอชไอวีที่กำลังเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกย์และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) (กลุ่มชายหนุ่มมีโอกาสที่จะรับเชื้อเอชไอวีมาก สถานการณ์การรับเชื้อเอชไอวีในคนกลุ่มนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี อยู่ที่ 5.3% หญิงข้ามเพศก็มีโอกาสในการรับเชื้อเอชไอวีสูงเช่นกัน) การเลือกปฏิบัติในระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล จะต้องถูกขจัดออกไป
 • งบประมาณที่เพิ่มขึ้นสำหรับแผนงานและบริการด้านสิทธิสำหรับ LGBTI นอกเหนือไปจากงบประมาณสนับสนุนการป้องกัน การรักษา และการดูแลการรับเชื้อเอชไอวี
 • บริการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงและมีความเข้าใจละเอียดอ่อนสำหรับหญิงข้ามเพศ ยิ่งกว่านั้น การให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวเนื่องกับการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายต้องได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเดียวกับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง เริ่มตั้งแต่การรักษาในช่วงต้น ไปจนถึงการติดตามผล และการดูแลในระยะยาว
 • บริการด้านสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้บริการที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์และสามารถให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์และจิตใจกับผู้ใช้บริการ LGBTI ได้
 • การตัดสินใจด้วยตนเองและการมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายของตนเอง

การสนับสนุนเยาวชน LGBTI

เยาวชน LGBTI ต้องการการสนับสนุนจากพวกเราเพื่อให้พวกเขาสามารถรอดพ้นจากการถูกทำให้เป็นคนชายขอบ และสามารถเติบโตเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและสังคมในสภาพแวดล้อมที่โอบอุ้มดูแลและส่งเสริมความหลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราขอเรียกร้องให้

 • ปฏิบัติการที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการรังแกที่เป็นผลมาจากความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในโรงเรียนไทย โดยการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดล Plan International และองค์การยูเนสโกทำขึ้นร่วมกันเมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่ามีเยาวชน LGBTI จำนวนถึง 6 ใน 10 คนที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่
 • นักเรียนได้รับอนุญาตให้สวมใส่เครื่องแบบนักเรียนที่สอดคล้องกับเพศภาวะที่ตนเองระบุ หรือการพิจารณาความจำเป็นในการสวมเครื่องแบบอีกครั้ง
 • การทบทวนและลบทิ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสื่อการสอนที่อธิบายว่ากลุ่มคน LGBTI เป็นบุคคลที่มีความเบี่ยงเบน หรือใช้คำอธิบายที่แฝงด้วยอคติ
 • การสนับสนุนสำหรับองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับเยาวชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้การสนับสนุนเยาวชน LGBTI ในทุกๆ เรื่อง
 • การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน LGBTI ในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะที่พวกเขาสามารถแสดงตัวตนได้อย่างมีอิสระ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ www.idahotthailand.org

ลงนามโดย      

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย, เครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย, สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน, มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ, มูลนิธิอัญจารี, มูลนิธิเอ็มพลัส, มูลนิธิเอชไอวี เอเชีย, โรงน้ำชา, เลิฟพัทยา, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนักศิลปะบำบัดแห่งประเทศไทย, ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู, องค์กรบางกอกเรนโบว์, Asia-Pacific Coalition on Male Sexual Health (APCOM), Asia Pacific Transgender Network (APTN), Family Health International (FHI), Galaya Club, Path 2 Health (P2H), Plan International Thailand, Youth LEAD และ Youth Voices Count (YVC)